44/1991. (IX. 6.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a "Nyitott Égbolt" rendszer létrehozásáról Bukarestben, az 1991. évi május hó 11. napján aláírt

Megállapodás megerősítéséről

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a "Nyitott Égbolt" rendszer létrehozásáról szóló, Bukarestben, 1991. május 11. napján aláírt Megállapodást;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. az Alkotmány 40/B szakasz (1) bekezdésére, illetve a 40/C szakasz (1) bekezdésére tekintettel megadja előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy a Megállapodásban említett, a magyar fegyveres erők kötelékébe tartozó egységek Románia területét, illetve a román fegyveres erők kötelékébe tartozó egységek Magyarország területét a Megállapodás hatályba lépését követően az abban meghatározott célra és módon igénybe vegyék.

INDOKOLÁS

A Kormány 3167/1991. határozata alapján Bukarestben 1991. május 11-én került aláírásra a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a "Nyitott Égbolt" rendszer létrehozásáról szóló Megállapodás.

A Megállapodásban foglalt rendelkezések, az abban vállalt kötelezettségek a bizalom- és biztonságerősítő intézkedések új generációját jelentik, amelyek alkalmasak az eddig aláírt és ezután kidolgozandó fegyverzetkorlátozási megállapodások ellenőrzésére is.

A Megállapodást - annak XX. cikke értelmében - meg kell erősíteni. A Megállapodás tárgya szerint törvénykezési hatáskörbe tartozó kérdéseket szabályoz (magyar fegyveres erőkhöz tartozó eszközök és személyzet országhatáron túli, illetve idegen fegyveres erőkhöz tartozó eszközök és személyzet Magyarország területén való igénybevételére, valamint az említett személyzet mentességeire és kiváltságaira vonatkozó rendelkezések), ezért a Megállapodás megerősítéséről az Országgyűlés jogosult dönteni (1. pont).

A Megállapodás hatályba léptetése a megerősítő okiratok kicserélésével történik. A Magyar Köztársaság megerősítő okiratát -az Országgyűlésnek a megerősítés tárgyában hozott határozata alapján - a köztársaság elnöke állítja ki, az okiratcseréről a külügyminiszter gondoskodik (2. pont).

Az Alkotmány 40/B szakasz (1) bekezdésére, illetve a 40/C szakasz (1) bekezdésére tekintettel az Országgyűlés előzetes hozzájárulása szükséges ahhoz is, hogy a Megállapodás végrehajtása körében a magyar fegyveres erők kötelékébe tartozó repülőeszközök román területen, illetve a román fegyveres erők kötelékébe tartozó repülőeszközök magyar területen a Megállapodásban meghatározott feladatokat elvégezhessék (3. pont).

A határozatot az Országgyűlés az 1991. szeptember 2-ai ülésnapján fogadta el.